Zespoły

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

Senator RP Leszek Piechota pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji.

Przedmiotem działania komisji są: rozpatrywanie wniosków dotyczących immunitetu parlamentarnego, czynności związane z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej senatora przed Trybunałem Stanu, warunki wykonywania mandatu senatorskiego, wygaśnięcie mandatu, rozpatrywanie zarzutów niewykonywania przez senatora obowiązków senatorskich oraz zachowania nieodpowiadającego godności senatora oraz innych spraw z zakresu etyki senatorskiej, analizowanie oświadczeń senatorów o stanie majątkowym i przedstawianie wyników analizy Prezydium Senatu, działalność biur senatorskich, wyrażanie opinii w sprawach określonych w Regulaminie Senatu dotyczących w szczególności wykładni i stosowania Regulaminu, dokonywanie analiz skarg i wniosków kierowanych do Senatu i jego organów oraz rozpatrywanie spraw wynikających z funkcjonowania Kancelarii Senatu.
05-03-2019

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci tworzą posłowie i senatorowie, którzy zgłosili się do pracy w Zespole i stanowi apolityczną grupę zainteresowaną podejmowaniem działań na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
16-03-2016

Zespół Senatorów Województwa Śląskiego

Zadaniem Zespołu będzie wspieranie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego regionu.

Zajmie się on również popularyzowaniem wartości regionalnych oraz rozwojem regionalnej edukacji, promocją i upowszechnianiem wiedzy o kulturze i historii Śląska. Będzie przedstawiał organom Senatu oraz innym organom państwa propozycje działań dotyczących przedstawionych powyżej spraw.

Senacki Zespół Energii Odnawialnej (członkiem zespołu w VIII kadencji)

Od: 21.12.2011 r.

Celem powołania Zespołu jest podejmowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy nt. wykorzystaniaenergii odnawialnej w Polsce oraz wspieranie działalności instytucji wprowadzających te technologie do praktyki gospodarczej.

Parlamentarny Zespół „Przyjaźni Środowisku” (członkiem zespołu w VIII kadencji)

Celem powołania Zespołu jest wspieranie przedsięwzięć związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz krzewienie świadomości uwarunkowań ekologicznych wśród młodzieży i osób dorosłych.

Parlamentarny Zespół ds. Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich (członkiem zespołu w VIII kadencji)

Od: 22.12.2011 r.

Celem powołania Zespołu jest współpraca z organizacjami działającymi
w zakresie ochrony środowiska, leśnictwa i łowiectwa, opiniowanie projektów dokumentów oraz podejmowanie inicjatyw ustawodawczych tym zakresie.