Katowicka moderna – pierwsze sukcesy

W dniu 26 lipca 2010r. odbyło się posiedzenie Rady Miasta Katowice podczas którego podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej.

Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi około 38 ha, zlokalizowany on jest w rejonie ulic: Żwirki i Wigury, Skłodowskiej-Curie, Gen. Zajączka, Kopernika, Kilińskiego, Andrzeja, Poniatowskiego, Stalmacha, Krzywej. Obszar obejmuje budynki architektury modernistycznej,
w tym kamienice i wille. W planie określone zostaną formy ochrony obiektów o wartościach zabytkowych, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym: strefy ochrony konserwatorskiej oraz ograniczenia, zakazy i nakazy mające na celu ochronę wartości obiektów. Celem opracowania planu jest ustalenie zasad ochrony krajobrazu kulturowego i kształtowania ładu przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dla istniejącej struktury funkcjonalno –przestrzennej, w tym ustalenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zlokalizowanych w obszarze planu. Cały teren w granicy planu został zakwalifikowany jako obszar do objęcia ochroną konserwatorską. 

Senator Leszek Piechota jest inicjatorem i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia.Dla ratowania tej pięknej dzielnicy niezbędne jest przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego. Już jako wiceprezydent Katowic i kandydat na Senatora RP podejmował działania w celu realizacji tego projektu. Jego głównym celem jest doprowadzenie do tego, aby katowicka moderna została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Uchwała podjęta przez Radę Miasta jest pierwszym krokiem do realizacji tego zamierzenia.