Interwencje i zapytania

List do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

2013-06-13
Senator Leszek Piechota w dniu 10 czerwca 2013 r. przesłał list do Pana Olgierda Dziekońskiego Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie zmian w przepisach ustawy o ochronie zabytków.

Treść listu:

Pytanie skierowane do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

2013-06-11
Senator Leszek Piechota podczas 25 posiedzenia Senatu RP w punkcie 6 porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadał pytanie Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Treść pytania:

http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,37,2.html#mVbDgozbopFSr5VYmXxhn2o

Odpowiedź:

Pytanie skierowane do Głównego Inspektora Sanitarnego

2013-06-11
Senator Leszek Piechota podczas 15 posiedzenia Senatu w dniu 5 lipca 2012r. w punkcie 3 porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zadał pytanie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Pytanie:

http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg24,1.html#mVbDgozbopFSqpdXnX9hnm5o

Odpowiedź:

List Senatora Leszka Piechoty do Prezydenta RP w sprawie katowickiej moderny

2012-06-19
W dniu 17 kwietnia 2012 roku Senator Leszek Piechota przesłał list do Pana Olgierda Dziekońskiego Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

W liście Senator opisuje swoje starania zmierzające do ochrony katowickiej moderny, wyrażając jednocześnie głęboką nadzieję, że dzięki wsparciu Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz Pana Ministra katowicka moderna może zostać wpisana na listę Pomników Historii, a dalszej przyszłości na listę UNESCO.

Interwencja w sprawie zakontraktowania usług medycznych w przychodni w Katowicach-Koszutce

2011-07-20
Senator Leszek Piechota interweniował do Dyrektora NFZ w Katowicach Zygmunta Klosa w sprawie zakontraktowania usług w zakresie: okulistyki, laryngologii, neurologii i ginekologii w przychodzi nr 13 w Katowicach-Koszutce.

Poniżej treść pisma wraz z odpowiedzią.

Leczenie zaćmy

2011-07-23
W związku ze znaczną dysproporcją w ilości chorych oczekujących na operacje zaćmy między województwami śląskim i mazowieckim w stosunku do ponoszonych nakładów na powyższe zabiegi w ww. województwach z uwagi na porównywalną ilość mieszkańców, Senator Leszek Piechota zwrócił się z zapytaniem do Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia Marka Habera w celu wyjaśnienia tej kwestii.

Poniżej treść pisma wraz z odpowiedzią.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości modernistycznych budynków – projekt uchwały

2011-07-20
W dniu 8 kwietnia Senator RP Leszek Piechota, skierował pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Pana Arkadiusza Godlewskiego do którego załączył propozycję uchwały Rady Miasta Katowice, w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945r., położonych w Śródmieściu Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej, w których dokonano remontu elewacji lub dachu.

Treść pisma:

Interwencja w sprawie katowickich zerówek

2011-07-20
W związku ze zwróceniem się do Senatora Leszka Piechoty z prośbą o pomoc rodziców przedszkolaków z Katowic w sprawie podjętej przez katowickich urzędników decyzji o przeniesieniu zerówek z 15 przedszkoli do szkół podstawowych i poinformowaniu o tym fakcie rodziców dzieci kilka dni przed rozpoczęciem naboru do zerówek, w dniu 5 kwietnia 2011 roku Senator podjął interwencję, kierując pismo do Śląskiego Kuratora Oświaty.

Poniżej treść pisma wraz z odpowiedzią.