Katowickie zerówki

W ostatnich dniach wielu rodziców przedszkolaków z Katowic zwróciło się do Senatora Leszka Piechoty z prośbą o pomoc. Sprawa dotyczyła podjętej  przez katowickich urzędników decyzji o przeniesieniu zerówki z 15 przedszkoli do szkół podstawowych i poinformowaniu o tym fakcie rodziców dzieci  kilka dni przed rozpoczęciem naboru do zerówek. W związku z zaistniałą sytuacją  w dniu 5 kwietnia 2011 roku Senator podjął interwencję, kierując pismo do Śląskiego Kuratora Oświaty.

Tekst pisma do Śląskiego Kuratora Oświaty:

 

Katowice, dnia 5 kwietnia 2011 roku

 

Sz. P.

Stanisław Faber

Śląski Kurator Oświaty

 

W związku z licznymi zgłoszeniami do mojego biura senatorskiego rodziców dzieci z katowickich przedszkoli, działając  w oparciu o art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła  i senatora, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii.  

W związku z  art. 1 pkt 15) ppkt b)  ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458 z późn. zm ), dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do spełnienia tego obowiązku jest zadaniem własnym gminy. W świetle tego zapisu w dniu 24 marca 2011roku zostało wysłane przez Panią Wiceprezydent Katowic Krystynę Siejną pismo (o numerze E-I.4424.157.2011.AS) do Dyrektorów Miejskich Przedszkoli i Szkół Podstawowych w Katowicach, w których informuje się, iż w celu zagwarantowania przyjęcia do oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego wszystkich dzieci będących w obowiązku wymienionym wyżej, w gminie Katowice należy uruchomić  17 dodatkowych oddziałów, które zostaną utworzone w szkołach podstawowych. Jednocześnie z pisma wynika, iż oddziały w piętnastu katowickich  przedszkolach dla dzieci w wieku 6 lat, które mają odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie zostaną uruchomione.

W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

Czy w świetle obowiązujących przepisów ( art. 14a ustawy o systemie oświaty) zmiany, które są podejmowane wymagają podjęcia stosownej uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej obowiązującą uchwałę nr XLIV/902/09 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice?

Czy przy podejmowaniu w/w działań przez Panią Wiceprezydent konieczne jest, co najmniej na 6 miesięcy przed planowanym terminem tych zmian, zawiadomienie m.in. rodziców dzieci i kuratora oświaty o planowanych zmianach?

Czy w tej sytuacji mamy do czynienia z przekształceniem szkół i jednocześnie częściową likwidacją oddziałów przedszkolnych?

Powyższe wątpliwości związane są przede wszystkim  z faktem, że w doktrynie bardzo często podkreśla się, że ewentualne przeniesienie oddziału, w którym realizowane jest roczne przygotowanie przedszkolne, z przedszkola do szkoły podstawowej wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy, gdyż de facto następuje wówczas przekształcenie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach. Zgodnie zaś z art. 59 ust. 1 w powiązaniu z ust. 6 ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed planowanym terminem przekształcenia placówki, zawiadomić rodziców dzieci o planowanych zmianach.

Z uwagi na trwający nabór do przedszkoli (od 1 kwietnia do 22 kwietnia) uprzejmie proszę o możliwie szybkie ustosunkowanie się do niniejszej interwencji.

 

Z poważaniem

Leszek Piechota

Senator RP

 

Odpowiedź od Śląskiego Kuratora Oświaty: