Mniejsze kary

Senator Leszek Piechota interweniował w sprawie zmniejszenia kar dla przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, a nie wykonują tego obowiązku lub wykonują go nieterminowo.  

Podjętą przez Senatora sprawą, która uzyskała poparcie w Senacie jest zmiana ustawy o odpadach, która w art. 79c stanowi  o nakładaniu kar pieniężnych w wysokości 10 000 zł na przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, a nie wykonują tego obowiązku lub wykonują go nieterminowo. Uznając , ze jest to przepis zbyt restrykcyjny i nie odzwierciedla w pełni szkodliwości czynu, a mógłby doprowadzić do upadłości wiele małych przedsiębiorców (głownie rodzinnych i jednoosobowych), senator Leszek Piechota zainicjował wraz z Senatorem Andrzejem Misiołkiem działania prowadzące do zmiany tego artykułu. Podjęli w tej sprawie rozmowy z Ministrem Środowiska, władzami klubu parlamentarnego PO i posłami. Ich celem było przyjęcie jak najkrótszej ścieżki legislacyjnej i najszybsze dokonanie zmian w brzmieniu tego artykułu. W rezultacie tych działań kwota grzywny została zmieniona na 500zł – jeżeli posiadacz odpadów nie przekazuje zbiorczego zestawienia danych oraz 2000 zł – gdy mimo upomnienia przez marszałka województwa nie wypełnia tego obowiązku.

Zmiana tego przepisu uratuje tysiące małych przedsiębiorstw i pozwoli firmom na dalszy rozwój oraz tworzenie nowych miejsc pracy.