Rewolucyjna ustawa śmieciowa

Na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2011 roku Senat przyjął  poprawki do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdawcą Komisji Środowiska w tej kwestii był Senator Leszek Piechota.

Senatorowie wprowadzili poprawkę, która umożliwi gminom obliczanie opłaty za wywóz śmieci na podstawie różnych wskaźników, a nie tylko liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Zgodnie z poprawką opłata za gospodarowanie odpadami może być naliczana również na podstawie ilości zużytej wody w danej nieruchomości i powierzchni lokalu. Rada Gminy może także uchwalić jedną stawkę opłaty od gospodarstwa domowego.

Według nowej ustawy, to gminy przejmą zarządzanie odpadami na ich terenie, a nie jak do tej pory właściciele nieruchomości, którzy podpisywali umowy z firmami odbierającymi śmieci. Gminy w przetargach wybiorą firmy, które będą od ich mieszkańców odbierać odpady, a właściciele nieruchomości będą gminie uiszczać opłaty uwzględniające koszty odbioru, transportu, odzysku i recyklingu odpadów.

Zgodnie z nowymi przepisami samorządy gmin stworzą regiony gospodarki odpadami komunalnymi i będą zobowiązane do budowy i utrzymania instalacji recyklingu i utylizacji. Gminy, przedsiębiorcy odbierający odpady i marszałkowie województw będą składali sprawozdania z wykonywania swoich obowiązków.

1 lipca Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.