Sprawozdanie z działalności senatorskiej

Szanowni Państwo,

Mija rok od momentu objęcia przeze mnie mandatu Senatora RP VII kadencji. W związku z tym, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności parlamentarnej na rzecz lokalnej społeczności, naszego regionu i kraju. Moja aktywność nie ogranicza się wyłącznie do pracy w Senacie, sporą jej cześć stanowi również działalność społeczna. Zapraszam Państwa do lektury poniższego tekstu, w którym uwzględniłem najważniejsze aspekty sprawowania przeze mnie mandatu senatora. Uzyskałem go dzięki Państwa głosom i zaufaniu, którym zostałem obdarzony i za które serdecznie dziękuję.

 

 Łączę wyrazy szacunku


Leszek Piechota

Senator RP

Sprawozdanie z działalności senatorskiej Leszka Piechoty, Senatora RP VII kadencji

 

Działalność w Senacie

Od samego początku pracy w Senacie, aktywnie zajmowałem się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, zdrowia oraz dotyczącymi spraw obywatelskich. Byłem członkiem senackiej Komisji Środowiska, Komisji Zdrowia oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

W pierwszej z nich aktywnie uczestniczyłem w kilku ważnych projektach ustaw. Byłem sprawozdawcą rewolucyjnej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Według nowej ustawy, to gminy przejmą zarządzanie odpadami na ich terenie, a nie jak do tej pory właściciele nieruchomości, którzy podpisywali umowy
z firmami odbierającymi śmieci. Wprowadzone zmiany w Senacie dodatkowo umożliwią gminom obliczanie opłaty za wywóz śmieci na podstawie różnych wskaźników, a nie tylko liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami może być także naliczana na podstawie ilości zużytej wody w danej nieruchomości lub powierzchni lokalu. Rada Gminy może także ustalić jedną stawkę opłaty od gospodarstwa domowego. Dzięki takiemu naliczaniu opłat za wywóz odpadów mieszkańcom nie będzie się opłacało wyrzucać śmieciu do lasu i na dzikie wysypiska albo palić w domowych paleniskach, gdyż każda ilość śmieci wytworzona w gospodarstwie domowym będzie odebrana w ramach tej samej jednolitej, zryczałtowanej opłaty. Zgodnie z ustawą gminy będą mogły przejąć także od właścicieli nieruchomości w drodze uchwały rady gminy obowiązek sprzątania chodników.   Nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej daje wiele korzyści, spowoduje m.in. uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewni ich selektywne zbieranie
u źródła, co przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska i ograniczy ilość nielegalnych wysypisk śmieci. Gminy będą mogły obniżyć opłaty mieszkańcom, którzy sami będą segregować śmieci. Ponadto więcej śmieci trafi do sortowni i spalarni, zwiększy się ilość nowoczesnych instalacji do odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów, dzięki czemu pojawi się zapotrzebowanie na tworzenie nowych miejsc  pracy. W wyniku działań podjętych w ramach realizacji zapisów ustawy poprawi się jakość powietrza. Ustawa zacznie obowiązywać z początkiem 2012 roku.

 

Aktywnie zaangażowany byłem także w projekt ustawa Prawo ochrony środowiska, która umożliwia finansowanie przedsięwzięć w sferze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dochodów budżetów powiatów i gmin uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010r. Wprowadzona przeze mnie poprawka umożliwia ubieganie się o zwrot zaległych dotacji podmiotów, które zrealizowały inwestycje zgodnie ze złożonym przez nich wnioskiem
o dofinansowanie m.in. na wymianę instalacji grzewczych na nową, ekologiczną, przed likwidacją z początkiem 2010 roku gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ponadto, dzięki tej ustawie, samorządy mogły wznowić udzielanie dotacji celowych na wymianę systemów ogrzewania dający efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji, a także na zastosowanie odnawialnych źródeł energii lub usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest. Skorzystało z tej okazji wielu mieszkańców Województwa Śląskiego.

Ważną, podjętą przeze mnie sprawą, która uzyskała poparcie w Senacie była zmiana ustawy o odpadach, w której była mowa o nakładaniu kar pieniężnych w wysokości 10 000 zł na przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do ewidencji odpadów, a nie wykonują, lub nie wykonują tego obowiązku w terminie. Uznając, że jest to przepis zbyt restrykcyjny i nie odzwierciedla w pełni szkodliwości czynu, a mógłby doprowadzić do upadłości wielu małych przedsiębiorców (głownie rodzinnych i jednoosobowych), zainicjowałem wraz z Senatorem Andrzejem Misiołkiem działania prowadzące do zmiany tego artykułu. W rezultacie kwota grzywny została zmieniona na 500 zł, – jeżeli posiadacz odpadów nie przekazuje zbiorczego zestawienia danych oraz 2000 zł, – gdy mimo upomnienia przez marszałka województwa nie wypełnia tego obowiązku. Zmiana tego przepisu uratuje tysiące małych przedsiębiorstw i pozwoli firmom na dalszy rozwój oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Jako członek Komisji Zdrowia byłem sprawozdawcą ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.        Ustawa ta określa organizację i zasady działania systemu informacji w ochronie zdrowia, w którym przetwarzane są dane niezbędne do prowadzenia polityki zdrowotnej państwa, podnoszenia jakości i dostępności świadczenia opieki zdrowotnej oraz finansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Największe korzyści wejścia w życie znowelizowanej ustawy odniosą sami pacjenci. Pacjent będzie miał możliwość umawiania się na wizyty w publicznych poradniach przez Internet, będzie miał wgląd do całej historii swojego leczenia i leków, które zostały mu przepisane. Ponadto będzie mógł monitorować on-line swój status w kolejce do lekarza, lub na badania. Ustawa przewiduje utworzenie platformy internetowej, na której zostaną udostępnione usługi i zasoby cyfrowych rejestrów medycznych. Ma to umożliwić komunikowanie systemu informacji medycznej (tzw. SIM) z rejestrami medycznymi, dokonywanie aktualizacji danych. Powstanie również Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Dzięki niej możliwy ma być dostęp do informacji o zrealizowanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych oraz wymiana danych zewnętrznych w elektronicznej dokumentacji w celu prowadzenia diagnostyki, wystawiania e-recept i e-skierowań. Na ustawie zyskują nie tylko pacjenci, ale  także  całe społeczeństwo. Oszczędności przewidywane w związku z wprowadzeniem tego systemu oceniane są na 5% wydatków finansowania ochrony zdrowia, co w momencie przygotowywania projektu wynosiło ok.  2200 mln zł rocznie.

Jestem także autorem poprawki do ustawy o transporcie drogowym, która zniosła uprawnienia samorządów terytorialnych do określania maksymalnej liczby licencji dla taksówek na danym terytorium. Nowe przepisy doprowadzą do zwiększenia konkurencji na rynku, co wpłynie na wyższą, jakość i niższą cenę oferowanych usług, a zarazem ułatwi dostęp do zawodu taksówkarza.

Przyczyniłem się także do wprowadzenia zmiany do kodeksu wyborczego, dzięki której możliwe jest skuteczne zgłaszanie minimalnej ilości kandydatów w wyborach do Rady Powiatu.

Pełnienie przeze mnie funkcji senatora, to nie tylko praca w komisjach i senacie nad ustawami, ale również czynny udział w pracach zespołów parlamentarnych takich jak: Polsko-Irańska Grupa Parlamentarna, Senacki Zespół Strażaków, Zespół Parlamentarzystów Województwa Śląskiego.

Jednym z ważniejszych, zakończonym sukcesem, działań Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego, jest wsparcie starań samorządu województwa śląskiego w sprawie uregulowania sytuacji własnościowej Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, w taki sposób, że samorząd przejął nieodpłatnie akcje WPKiW od Skarbu Państwa. Dzięki temu stało się możliwe decydowanie o rozwoju i modernizacji parku przez samorząd województwa.

Aktywność społeczna

Przed rokiem, startując w wyborach uzupełniających do Senatu, zapewniałem o wpisaniu katowickiej architektury modernistycznej na listę UNESCO. Nie ukrywałem, że będzie to długa droga. W 2012 roku powstanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej. Obszar ten obejmuje budynki architektury modernistycznej. Cały ten teren w granicy planu został zakwalifikowany, jako obszar do objęcia ochroną konserwatorską. W planach jest kolejny etap, który ma na celu wpisanie całego kompleksu architektury modernistycznej do rejestru zabytków.

Na terenie województwa śląskiego znajduje się bardzo dużo obiektów postindustrialnych, które z biegiem czasu ulegają zniszczeniu i dewastacji. Dlatego poparłem inicjatywę Sejmiku Województwa Śląskiego o utworzeniu Funduszu Ochrony Zabytków Przemysłowych, wysyłając w tej sprawie oświadczenie do ministra Kultury i dziedzictwa narodowego.

Mając na uwadze dobro mieszkańców naszego regionu, interweniowałem u ministra infrastruktury w sprawie zwolnień z opłat za przejazd autostradami w aglomeracji śląskiej. Brak opłat umożliwi swobodne poruszanie się po drogach Śląska.

Moja działalność w zakresie ochrony zdrowia nie ograniczała się wyłącznie do prac w Komisji Zdrowia. Byłem członkiem Rady Społecznej Szpitala Murcki w Katowicach. W tym czasie Ministerstwo Zdrowia udzieliło dotacji celowej w wysokości prawie 9 mln złotych. Środki te zostały przeznaczone na rozbudowę, przebudowę i remont istniejących budynków, w tym modernizację oddziału neurologii, który został otwarty w lipcu 2011 roku. Ponadto, w okresie, gdy byłem członkiem Rady Społecznej Szpitala im. Leszczyńskiego w Katowicach, udzielono w 2010 roku dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na rozbudowę kompleksu szpitala w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa, na kwotę ponad 25 mln złotych.

Byłem także jednym z sygnatariuszy oświadczenia do minister zdrowia oraz ministra finansów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu pod nazwą Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu, w rezultacie, przyznano szpitalowi 201 mln złotych dotacji z budżetu na przebudowę i modernizację. I choć szpital mieści się na przedmieściach Krakowa, to bardzo wiele dzieci z województwa śląskiego leczy się właśnie w tej placówce.

Zaangażowałem się również w sprawy dzieci idących do zerówki. W związku ze zwróceniem się rodziców przedszkolaków z Katowic o pomoc w sprawie podjętej przez urzędników decyzji o przeniesieniu zerówek z przedszkoli do szkół podstawowych, podjąłem interwencję i skierowałem pismo do Kuratora Oświaty. W konsekwencji, dzieci sześcioletnie pozostały w swoich przedszkolach.

Jako współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Śląskiej w 1980 roku oraz jego członek, a także członek Klubu Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt” staram się codziennie aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, a zdobyte doświadczenie wykorzystać w pracy parlamentarnej.

 

                                                                                                                     Leszek Piechota

                                                                                                                      Senator RP