Konkurs „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej”.

W lutym bieżącego roku, podjęta została uchwała dotycząca ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego wieku , w związku z tym Senator Leszek Piechota serdecznie zaprasza do udziału w konkursie: „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej”.

Najważniejszym celem konkursu, organizowanego przez Senat wspólnie z Parlamentarnym Zespołem ds. Osób Starszych, jest promowanie samorządowych dobrych praktyk na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, przede wszystkim poprzez edukację. Chodzi także o wspieranie aktywności i integrację seniorów we wspólnotach lokalnych. Konkurs ma służyć zebraniu informacji o programach realizowanych przez samorządy i wyłonieniu najciekawszych przykładów tego typu działań. Jest adresowany do samorządów wszystkich szczebli, które w latach 2008-2012 realizowały lub realizują programy i projekty promujące edukację jako najlepsze narzędzie przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu osób starszych.


Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: okręgowym – w senatorskich okręgach wyborczych i krajowym.  Pomoc w przeprowadzeniu konkursu w swoich okręgach wyborczych zadeklarowali senatorowie.

Zgłoszenia do konkursu dokonywane przez samorządy z okręgu wyborczego nr 74 obejmującego Chorzów, Piekary Śląskie,  Rudę Śląską , Siemianowice Śląskie oraz Świętochłowice należy przesyłać listownie, na adres:

Biuro Senatorskie Leszka Piechoty

ul. Warszawska 6

40-006 Katowice

lub elektronicznie na: senator@leszekpiechota.pl

Do konkursu przyjęte będą projekty/programy, które spełniają wymogi formalne . Zgłoszenie do konkursu wraz z opisem projektu/programu należy przesłać do biura senatorskiego najpóźniej do 30 czerwca 2012r.

Do etapu krajowego zostanie zaklasyfikowany jeden projekt/program z każdego okręgu . Na etapie krajowym prace oceni jury składające się m.in. z przedstawicieli  Senatu, Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych i organizacji samorządowych. Oceniając zgłoszone prace, jury weźmie pod uwagę m.in. kompleksowość i innowacyjność proponowanych rozwiązań, sprzyjanie integracji międzypokoleniowej czy wykorzystanie partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji w Senacie w listopadzie 2012 r. Będzie podsumowaniem konkursu i inspiracją do dalszych działań na rzecz osób starszych. Zwycięzcy zostanie przyznany tytuł: Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej.