Senator Leszek Piechota sprawozdawcą Komisji Ustawodawczej

W dniu 14 czerwca 2012 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy – Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych. Sprawozdawcą Komisji Ustawodawczej w tej kwestii był senator Leszek Piechota, który uchwałą Senatu RP został upoważniony  do reprezentowania Senatu w pracach nad projektem tej ustawy.

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą. Ustawa ta stanowi wykonanie obowiązków dostosowania systemu prawa do dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Projekt ustawy ma na celu pozbawienie dokumentów bankowych i dokumentów funduszy sekurytyzacyjnych statusu dokumentów urzędowych w ogóle , czyli nie tylko w odniesieniu do konsumentów, lecz także innych podmiotów, w tym przedsiębiorców. Zgodnie z kierunkiem orzeczeń zaprezentowanych w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego przedsiębiorca jest profesjonalistą tylko w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Poza zakresem obejmującym rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej nie jest on profesjonalistą. Profesjonalistą jest wtedy, kiedy prowadzi działalność gospodarczą, a nie wtedy, kiedy występuje przed sądem. Nie można od niego wymagać innej staranności niż od zwykłego konsumenta. Przedsiębiorcy to w większości drobni handlowcy, przewoźnicy, usługodawcy. Trudno różnicować przed sądem cywilnym sytuację osoby fizycznej mającej osobisty rachunek w banku i sytuację osoby fizycznej, która założyła rachunek na potrzeby swojego niewielkiego jednoosobowego przedsiębiorstwa. Ponadto w uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny generalnie podważa sensowność nadawania dokumentom bankowym statusu dokumentu urzędowego. Należy podkreślić, że dokumenty wydawane przez wiele innych instytucji tego formatu nie mają statusu dokumentów urzędowych i nie stanowi to utrudnienia ani w ich działalności, ani w działalności ich klientów, a są nimi na przykład szkoły wyższe czy firmy ubezpieczeniowe. Ponadto trudna do wytłumaczenia byłaby sytuacja, w której ten sam dokument w odniesieniu do jednego podmiotu miałby status dokumentu urzędowego, a w stosunku do innego nie. Należy podkreślić, że banki nadal mogą korzystać na ogólnych zasadach z przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego instrumentów służących dochodzeniu swoich twierdzeń i dowodzeniu prawdziwości informacji zawartych w dokumentach bankowych. Dokumenty bankowe nadal będą mogły być dowodem w sprawie.

 

 

Uchwała wraz z projektem ustawy: