Bezpłatne leki dla żołnierzy górników

13 grudnia 2012r. Senat RP jednogłośnie  przyjął projekt zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  Projekt ten został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Sprawozdawcą tego projektu ustawy na 23 posiedzeniu Senatu RP  z ramienia Komisji Ustawodawczej i Komisji Zdrowia był Senator Leszek Piechota.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych zakłada,  że żołnierze-górnicy otrzymają – podobnie jak inni kombatanci – prawo do bezpłatnych leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Proponowana zmiana stanowi realizację postulatu Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników reprezentujący byłych żołnierzy, których w okresie PRL w ramach zastępczej służby wojskowej przymusowo kierowano do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranu i batalionach budowlanych – zwanych dalej żołnierzami górnikami. Zmiana ta stanowi także realizację analogicznego postulatu osoby  prywatnej.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej w art. 46 ust. 1 stanowi o uprawnieniach do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności Rp i RpZ oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terenie kraju. Uprawnienia te przysługują inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym to jest tym, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, czyli m.in. w niewoli lub obozach internowanych, hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady oraz gettach, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, a także cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przewiduje zmianę art. 46 ust. 1 poprzez rozszerzenie o żołnierzy górników grupy podmiotów uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności Rp i Rpz oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji.

Ustawą z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych uznano tego rodzaju zatrudnienie za szczególny rodzaj represji z przyczyn politycznych. Pomimo to żołnierzom górnikom nie przysługuje prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych spełnia oczekiwania byłych żołnierzy górników. Ustawa powoduje skutki dla sektora finansów publicznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Przy założeniu – w oparciu o dane z Ministerstwa Zdrowia – że z uprawnienia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia skorzysta około 20 tysięcy żołnierzy górników, to koszty z tym związane wyniosą około 67–72 milionów zł w ciągu roku.

Zmiana ustawy – jako inicjatywa legislacyjna – Senatu trafi teraz do Sejmu. Będzie musiała przejść cały proces legislacyjny.