Sytuacja szpitali klinicznych

Senator Leszek Piechota w dniu 21 marca 2013 roku na 29. posiedzeniu Senatu RP złożył oświadczenie skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie problemów związanych z zadłużeniem szpitali klinicznych oraz ich finansowaniem, w którym pyta Ministra o podjęcie działań w celu  umożliwienia w/w placówkom należytego wykonywania ich zadań. 

Szpitale kliniczne stanowią niezbędną bazę dydaktyczną uczelni medycznych i to właśnie w tych szpitalach powstają, lub są wdrażane, praktycznie wszystkie nowe metody terapeutyczne i diagnostyczne. Jako, że kliniki leczą najbardziej skomplikowane przypadki chorobowe, niejednokrotnie zmuszone są do stosowania najdroższych procedur medycznych, najdroższych leków – za które Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwraca pieniędzy. To z kolei napędza spiralę zadłużenia w/w szpitali. Zadłużony szpital nie może przecież pozwolić sobie na odmówienie leczenia ciężkich przypadków chorobowych. Senator podkreśli, że z posiadanych przez niego informacji wynika, że największy problem dotyczy szpitali pediatrycznych, a znaczna część zadłużenia powstaje w klinikach onkologicznych.

W przypadku ujemnego wyniku finansowego, obowiązujące regulacje prawne de facto nakładają na organy założycielskie obowiązek pokrycia brakujących sum. Podmiotem tworzącym szpitala klinicznego jest rektor uczelni medycznej. Uczelnie medyczne nie mają jednak możliwości pełnego pokrywania kosztów działalności klinik i to nie tylko dlatego, iż nie dysponują odpowiednimi środkami, ale również ze względu na to, że otrzymywane przez nie środki przeznaczane są na dwa podstawowe cele: dydaktyka i badania naukowe.

Senator Leszek Piechota w dniu 19 kwietnia 2013 r. otrzymał odpowiedź na oświadczenie od  Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Sławomira Neumana, w którym informuje iż rozwiązanie problemów dotykających szpitale kliniczne jest obecnie jednym z priorytetowych zadań resortu zdrowia. Podejmowane są prace nad założeniami do ustawy, mające na celu poprawę sytuacji finansowej, jak również organizacyjnej szpitali klinicznych. Ponadto podjęto działania, których celem jest opracowanie rozwiązań prawnych określających sposób postępowania, w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego szpitali klinicznych. Pan Minister odnosząc się do poruszanej przez Pana Senatora sytuacji podmiotów leczniczych o profilu pediatrycznym, poinformował, że w NFZ prowadzona jest aktualnie analiza i weryfikacja kosztowa jednorodnych grup pacjentów w zakresie świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży przy zastosowaniu tzw. metody podwójnej weryfikacji.

Tekst oświadczenia wraz z odpowiedzią: