Pierwsze czytanie w Sejmie RP senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne.

W dniu 22 maja 2013 roku Senator Leszek Piechota przedstawił w Sejmie RP senacki projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne. Senat RP  w dniu 4 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, a Senator Leszek Piechota został upoważniony do reprezentowania Senatu w pracach nad  tym projektem. 

Celem projektu jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z 17 lipca 2012 r. (sygn. akt P 30/11) dotyczącego ustawy – Ordynacja podatkowa. Trybunał stwierdził, że niepoinformowanie podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, a podatnik nie wiedział o wszczęciu takiego postępowania i mógł przyjąć, że zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu, narusza konstytucyjną zasadę ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Ordynacja podatkowa w art. 70 §1 przewiduje, że zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Kwestionowany przepis art. 6 pkt 1 – od 1 stycznia 2003 r. – przewidywał jednak, że bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony z dniem wszczęcia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Oznaczało to, że jeżeli wszczęto postępowanie w sprawie, bieg terminu ulegał zawieszeniu. Podatnik nie wiedział nic o zawieszeniu biegu, ponieważ o wszczęciu postępowania w sprawie nie jest informowany. O postępowaniu dowiaduje się on bowiem dopiero, gdy jest ono prowadzone przeciw niemu. Po upływie pięciu lat podatnik żył więc w przeświadczeniu, że zobowiązanie podatkowe przedawniło się, nie mając świadomości, że pięcioletni termin uległ zawieszeniu, w dobrej wierze mógł też w konsekwencji wyzbyć się wszelkich dokumentów i dowodów wywiązania się z obowiązków podatkowych.

Senat proponuje nowelizację nie tylko ordynacji podatkowej, lecz także kodeksu karnego skarbowego i prawa celnego. Projekt przewiduje, że wszczęcie postępowania karnego (karnoskarbowego, wykroczeniowoskarbowego) w sprawie będzie powodowało zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub celnego, jeżeli podatnik (dłużnik) zostanie poinformowany o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu. Na organy podatkowe i celne zostanie nałożony obowiązek zawiadamiania podatnika (dłużnika) o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu, a na organy prowadzące postępowanie przygotowawcze karne – obowiązek informowania organów podatkowych lub celnych o prowadzonym przez siebie postępowaniu (zmiana kodeksu karnego skarbowego). Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, zmiana kodeksu karnego skarbowego wynika z konieczności zapewnienia skuteczności i funkcjonalności dodawanych do ordynacji podatkowej i prawa celnego przepisów.