Większe uprawnienia dla Najwyższej Izby Kontroli

Senator Leszek Piechota podczas 49. Posiedzenia Senatu RP był sprawozdawcą Komisji Ustawodawczej projektu  ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Senatorowie przyjęli ustawę bez poprawek.

Projekt ustawy jest inicjatywą sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Nowelizacja zakłada przyznanie organom kontroli państwowej prawa do wykonywania uprawnień pokrzywdzonego w każdym wypadku przestępstwa popełnionego w związku z działalnością instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, które w toku kontroli ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcia postępowania. Katalog podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o uzasadnienie postanowienia prokuratury o odmowie wszczęcia dochodzenia lub jego umorzeniu zostanie uzupełniony o Najwyższą Izbę Kontroli. Ustawa precyzuje też termin wniesienia zażalenia przez NIK w tej sytuacji.