Uroczyste posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich

Senator Leszek Piechota w dniu 21.03.2014 r. uczestniczył w uroczystym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich, którego jest sekretarzem.

Podczas spotkania podsumowano pierwszą edycję studiów podyplomowych Administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem, prowadzonych przez Wszechnicę Polską  Szkołę Wyższą
w Warszawie, a także Marszałek Senatu RP – Bogdan Borusewicz  wręczył dyplomy absolwentom kierunku.

Administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem są studiami podyplomowymi unikalnymi
w skali kraju, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa jest pierwszą uczelnią wyższą w Polsce kształcącą kadrę zarządzającą z zakresu administrowania łowiectwem. Pomysł utworzenia tego kierunku zrodził się podczas spotkań Zespołu do spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich.   Absolwenci mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach między innymi z zakresu prawa łowieckiego, ochrony środowiska, czy gospodarki leśnej.

Uzyskane na kierunku kwalifikacje dają pogłębione przygotowanie do wypełniania funkcji administracyjnych lub nadzorczych w instytucjach i organizacjach zajmujących się gospodarką łowiecką lub ochroną środowiska.

Założeniem ideowym programu było:

1.      Uznanie łowiectwa jako ważnej części ogólnego programu ochrony środowiska

2.      Opisanie łowiectwa jako zjawiska kulturowego, które w swoim archetypie zachowuje ciągłość, ale też pod wpływem zmian społecznych cywilizuje się.

3.      Ukazanie jak niezbędna jest znajomość różnych dziedzin prawa i posiadanie wysokich kwalifikacji praktycznych dla profesjonalnego administrowania łowiectwa i naturalnego środowiska.[1]

Senator Leszek Piechota gratuluje wszystkim absolwentom studiów podyplomowych: Administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem.

 


[1] http://www.wszechnicapolska.edu.pl/rekrutacja/oferta/studia-podyplomowe/administrowanie-zasobami-lowieckimi-i-srodowiskiem/