Sprawozdanie z działalności senatorskiej

Szanowni Państwo!

VIII kadencja Senatu RP dobiega powoli końca. Był to czas intensywnej pracy, wielu trudnych wyzwań oraz twórczych działań na rzecz naszego kraju, regionu i lokalnej społeczności. Moja aktywność w ciągu czterech ostatnich lat była zarówno kontynuacją dotychczasowej działalności parlamentarnej i społecznej, jak również rzetelną realizacją złożonych przeze mnie deklaracji w trakcie kampanii wyborczej w 2011 roku. Zachęcam Państwa do zapoznania się z załączonym sprawozdaniem,
w którym przedstawione zostały najważniejsze aspekty sprawowania przeze mnie mandatu senatora. Uzyskałem go dzięki Państwa głosom i zaufaniu, którym zostałem obdarzony i za które serdecznie dziękuję.

Z wyrazami szacunku

Leszek Piechota

Senator RP

 

Sprawozdanie z działalności senatorskiej Leszka Piechoty,

senatora RP VIII kadencji

 

Działalność Parlamentarna – praca w komisjach, inicjatywy ustawodawcze Senatu

Od dwóch kadencji jestem aktywnym parlamentarzystą działającym nie tylko bezpośrednio w swoim okręgu wyborczym, ale również reprezentującym interesy Śląska osobiście w Senacie RP. Jestem zaangażowany m.in. w prace dwóch komisji senackich, a także wielu zespołów i grup parlamentarnych. Otrzymywanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną w Senacie RP zobowiązuje mnie do realizowania swoich obowiązków parlamentarnych rzetelnie, profesjonalnie oraz z pełnym zaangażowaniem, dlatego całą swoją uwagę i czas poświęcam wypełnianiu mandatu senatora na rzecz mieszkańców Chorzowa, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic, a także całego Śląska i kraju.

Obecnie pełnię funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej, jestem także członkiem Komisji Zdrowia. Należę również do następujących zespołów:

 

·         Zespół Senatorów Województwa Śląskiego,

 

·         Parlamentarny Zespół Przyjaźni Środowisku,

 

·         Senacki Zespół Energii Odnawialnej,

 

·         Parlamentarny Zespół ds. Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich, którego jestem sekretarzem.

Wchodzę również w skład parlamentarnych grup międzynarodowych.

Jako wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej biorę aktywny udział w pracach legislacyjnych i inicjatywach ustawodawczych podejmowanych przez Senat RP. W mijającej kadencji Senat złożył 102 projekty inicjatyw do Sejmu oraz wprowadził 3240 poprawek. W ramach inicjatyw ustawodawczych Senat zajmuje się również wykonywaniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, czyli  poprawianiem błędów w ustawach, wskazanych w wyrokach Trybunału. W mijającej kadencji Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła ponad 150 wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

W mojej ocenie, równie ważne jak troska o przyszłość młodego pokolenia Polaków jest zadbanie o najstarszych obywateli naszego kraju. W szczególności o tych, którzy swoje życie i zdrowie poświęcili dla dobra Ojczyzny. Jako wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej byłem sprawozdawcą w Senacie i przedstawicielem wnioskodawcy w Sejmie projektu zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dzięki zaproponowanym w tym projekcie zmianom żołnierze – górnicy kierowani w czasach stalinowskich przymusowo do pracy, podobnie jak inni kombatanci, będą mieć prawo do bezpłatnych leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. Grupa objęta tymi zmianami to osoby, które w okresie stalinowskim w ramach zastępczej służby wojskowej przymusowo kierowano do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranu i batalionach budowlanych. Moje osobiste zaangażowanie w tę sprawę, przejawiające się zarówno w byciu sprawozdawcą projektu zmiany ustawy, jak i w pracy w Komisji Zdrowia i Komisji Ustawodawczej, stanowi wyraz szacunku wobec grupy społecznej, która poświęciła siebie za naszą wolność.

W trakcie pełnienia mandatu senatora byłem również mocno zaangażowany w działania Senatu na rzecz osób represjonowanych z powodów politycznych. Między innymi w wyniku tych działań,w 2014 roku Senat RP wniósł do Sejmu ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz o osobach represjonowanych z powodów politycznych. Ustawa ta ma na celu zagwarantowanie pomocy działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r. znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Wiele osób zasłużonych dla odzyskania niepodległości żyje obecnie w bardzo trudnych warunkach. Uznając szczególne zasługi dla Polski obywateli, którzy w latach 1956–1989 z narażeniem własnego życia, wolności, majątku lub praw pracowniczych angażowali się w działalność antykomunistyczną zmierzającą do odzyskania suwerenności i niepodległości Ojczyzny lub byli z tych powodów represjonowani, Senat podjął inicjatywę zmierzającą do uregulowania prawnie kwestii wsparcia i pomocy tej grupie społecznej.

Ważną dla obywateli inicjatywą ustawodawczą jest także jedna z najnowszych ustaw – ustawa o petycjach, która została uchwalona we wrześniu 2015 r. Ustawa daje możliwość składania petycji osobom fizycznym i prawnym do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Ustawa ta daje zatem obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na sprawy publiczne, a także określa procedury postępowania w przypadku złożenia przez obywatela przedmiotowej petycji. Przedstawiony projekt ustawy określił jednocześnie obowiązek ustawowego rozpatrzenia petycji w terminie 3 miesięcy od daty jej złożenia.

Ponadto,  w kończącej się kadencji byłem sprawozdawcą senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych. Między innymi moje skuteczne działania doprowadziły do wprowadzenia niezwykle ważnej zmiany, która realnie może wpłynąć na codzienne życie obywateli. Ustawa ma na celu pozbawienie m.in. dokumentów bankowych statusu dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych.
Dla obywatela oznacza to, że banki, które do tej pory były w uprzywilejowanej pozycji tracą w postępowaniu cywilnym możliwość posługiwania się dokumentami bankowymi (m.in. bankowym tytułem egzekucyjnym) na równi z dokumentami urzędowymi w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych oraz ustanowionych na rzecz banku zobowiązań. Nowelizacja
ta wynika z zakwestionowania przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucją posługiwania się bankowym tytułem egzekucyjnym w postępowaniu cywilnym.

Poprawa jakości obowiązującego prawa jest kwestią niezwykle istotną, szczególnie ze względu na jego mnogość i zawiłość. W mijającej kadencji byłem również sprawozdawcą senackiego projektu ustawy zmieniającej ordynację podatkową. Zmiana ta miała na celu dostosowanie obowiązującego systemu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym niepoinformowanie podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, w związku
z wszczęciem postępowania karnego (lub postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe), narusza konstytucyjną zasadę ochrony zaufania do państwa. Obecnie ordynacja podatkowa przewiduje, że zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem pięciu lat. Obowiązywanie kwestionowanego przepisu skutkowało zawieszeniem biegu terminu przedawnienia z dniem wszczęcia postępowania, jednak bez konieczności poinformowania podatnika o zaistniałej sytuacji. Wprowadzona zmiana zakłada, że wszczęcie postępowania karnego (karnoskarbowego, wykroczeniowoskarbowego) będzie powodowało zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tylko jeżeli podatnik zostanie poinformowany o tym zawieszeniu w terminie określonym w ustawie. Tym samym, na organy podatkowe został nałożony obowiązek zawiadamiania podatnika o zawieszeniu biegu przedawnienia, a na organy prowadzące postępowanie przygotowawcze karne – obowiązek informowania organów podatkowych o prowadzonym przez siebie postępowaniu. Wprowadzone przepisy mają analogiczne zastosowanie w przypadku przepisów celnych.

Działalność Parlamentarna – Śląsk

W roku 2011 został powołany Zespół Senatorów Województwa Śląskiego, którego jestem członkiem od początku jego działalności.

Głównym celem Zespołu jest wspieranie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju – kulturalnego, społecznego i gospodarczego – województwa śląskiego, a także promocja
i upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii naszego regionu. Działalność zespołu przez cały czas koncentruje się wokół wspierania działań gospodarczych, infrastrukturalnych oraz kulturalnych, służących naszemu województwu oraz jego promocji.

Spośród wielu działań Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego można wymienić kilka:

–    Podjęcie rozmów i działań dotyczących  programu naprawczego dla górnictwa oraz perspektywy przemysłu wydobywczego na Śląsku,

–    Wsparcie w pozyskiwaniu środków z budżetu państwa na zakup pojazdów ratowniczo–gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych,

–    Opracowanie planu obchodów 90. rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski odbywających się w Warszawie i Katowicach, w których wziął udział m.in. Prezydent RP,

–    Współorganizacja konferencji pn. „Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europejskiej? wraz z Kaszubskim Zespołem Parlamentarnym, we współpracy z Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Krajową Radą Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP,

–    Zorganizowanie w Senacie RP wystawy upamiętniającej 95. Rocznicę II Powstania Śląskiego.

 

Kontakt z mieszkańcami, interwencje, oświadczenia

Pełnienie mandatu senatora jest szczególnego rodzaju misją i ma sens wyłącznie
 we współpracy z mieszkańcami i dla mieszkańców. Na bieżąco utrzymuję kontakt z lokalną społecznością, głównie poprzez bezpośrednie spotkania w trakcie dyżurów biura senatorskiego w Katowicach, Chorzowie, Piekarach Śląskich, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich i Świętochłowicach, a także przy użyciu poczty elektronicznej, czy mediów społecznościowych. Ponadto współdziałam z różnymi środowiskami, uczestnicząc w licznych uroczystościach, a także obejmując wiele lokalnych wydarzeń patronatem honorowym czy współpracując z placówkami oświatowymi przy organizacji konkursów i wyjazdów dla dzieci i młodzieży.

Duża część moich działań parlamentarnych jest bezpośrednią reakcją na potrzeby społeczeństwa. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że m.in. w wyniku zgłaszanych przez mieszkańców spraw podczas spotkań i dyżurów, interweniowałem w mijającej kadencji do 13 ministrów składając ponad 50 oświadczeń senatorskich w ważnych dla obywateli kwestiach np. w sprawie skargi dotyczącej nielegalnego zakładania parkującym samochodom blokad na koła przez podmioty do tego nieuprawnione, czy w zakresie dotyczącym dodatkowego finansowania obiektów zabytkowych. Interweniowałem także w sprawach mieszkańców m.in. do prezydentów miast, kuratora oświaty, ZUS, PKP, Komisji Nadzoru Finansowego oraz innych organów i jednostek. W wielu sytuacjach moje interwencje były podstawą wyjaśnienia wątpliwości co do sposobu interpretacji prawa, czy podjęcia stosownych działań przez organy do tego upoważnione. W wystosowanym do Ministra Sprawiedliwości oświadczeniu zapytałem o legalność działań firm, zakładających blokady na kołach na zlecenie różnych podmiotów. Udzielona odpowiedź nie pozostawia żadnych wątpliwości. W jej podsumowaniu czytamy m.in.: Zakładanie blokad na koła przez osoby, którym nie przyznano wyraźnie takiego uprawnienia w ustawie należy uznać za działanie bezprawne. Skutecznie interweniowałem także u Ministra Sprawiedliwości w sprawie nie umieszczania Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich na liście sądów do likwidacji, którą zakładała reforma sądów ówczesnego ministra Jarosława Gowina. W imieniu swoim, przedstawicieli służby zdrowia i mieszkańców województwa śląskiego interweniowałem u Ministra Zdrowia w sprawie nierównego podziału dodatkowych pieniędzy pochodzących z funduszu zapasowego NFZ – dla śląskiego NFZ, w stosunku do tego, ile otrzymał oddział mazowiecki. 

Warto wspomnieć również, że w 2014 roku wystosowałem oświadczenie senatorskie w sprawie pieśni Czerwone maki na Monte Cassino. W 2015 r. przy istotnym zaangażowaniu też innych osób sukcesem zakończyło się odzyskanie przez Polskę prawa do melodii tej słynnej pieśni. Celem mojej interwencji było podjęcie konkretnych działań m.in. przez Ministerstwo Kultury, zmierzających do uzyskania przez Polskę praw do słów i melodii Czerwonych maków na Monte Cassino. Pieśń ta powstała podczas jednej z najcięższych bitew II wojny światowej, a jej tekst sławi honor i ofiarę polskiego żołnierza na frontach II wojny światowej. Tym samym nie może wzbudzać wątpliwości stwierdzenie, że jest ona elementem polskiego dziedzictwa narodowego. Autor tekstu Feliks Konarski i melodii Alfred Schütz w wyniku specyficznych losów powojennych zmarli na obczyźnie i prawa autorskie do ich dzieł pozostały odpowiednio w Wielkiej Brytanii i Bawarii. W związku z tym za każdorazowe wykorzystanie tej polskiej pieśni wojskowej dotychczas należało odprowadzać tantiemy do ZAiKS, który potem rozliczał się ze swoim niemieckim (GEMA) i brytyjskim (PRS for Music) odpowiednikiem. Obecnie trwają starania o pozyskanie przez Polskę praw do tekstu tej pieśni.

Nie tylko dbałość o polskie dziedzictwo narodowe jest mi bliska. Szczególnie troszczę się o nasze lokalne, śląskie dziedzictwo – od lat zabiegałem u Prezydenta RP o wpisanie m.in. gmachu budynku, w którym obecnie mieszczą się Śląski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski na listę Pomników Historii. W grudniu 2012 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas wizyty w Katowicach potwierdził wpisanie gmach na listę Pomników Historii. Status ten przyznawany jest zabytkom o wyjątkowej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego w Polsce. Uzyskanie tytułu Pomnika Historii to nie tylko duży prestiż oraz sukces promocyjny, ale także szansa na wsparcie z budżetu Ministerstwa Kultury. Podobne działania zostały przeze mnie podjęte z początkiem 2015 roku w zakresie wpisania na listę Pomników Historii Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Ponadto, dzięki mojej ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w 2012 r. katowicka moderna została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/370/12, a także w wyniku podjętych przeze mnie działań został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej. Plan ten posiada charakter ochronny w stosunku do cennej części dziedzictwa kulturowego miasta Katowice, jaką jest zachowany zespół modernistycznej architektury z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zapewnienie pełnej ochrony konserwatorskiej tego fragmentu Śródmieścia Katowic poprzez częściowy wpis do rejestru zabytków oraz objęcie ochroną w uchwalonym przez Radę Miasta Katowice miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pozwoli zachować dla przyszłych pokoleń najcenniejsze obiekty zabytkowe wraz z układem urbanistycznym przestrzeni miejskiej o wysokich walorach historycznych.

Aktywność społeczna

Moja aktywność nie ogranicza się tylko do pracy parlamentarnej. Podejmuję także wiele działań społecznych. Organizowałem m.in. konkursy dla dzieci i młodzieży, co daje im już od najmłodszych lat możliwość zapoznania się z zasadami demokracji i parlamentaryzmu. Konkursy organizowane przy współpracy z jednostkami oświatowymi miały na celu m.in. promocję rodziny, wywołanie refleksji nad przyszłością naszego kraju, także pełniły funkcję edukacyjną i wychowawczą. W czasie trwania obecnej kadencji miałem przyjemność organizować i jednocześnie brać udział w wyjazdach z ok. 200 dziećmi i ich opiekunami na wycieczki do Warszawy, do Parlamentu RP. W czasie takich wyjazdów ich uczestnicy mogą również zapoznać się z różnicami w pracy obydwu Izb Parlamentu RP. Na przykładzie Senatu widzimy m.in. jak funkcjonują jednomandatowe okręgi wyborcze. Fakt, iż reprezentację Senatu wybieramy w systemie jednomandatowym jest równoznaczne z głosowaniem na konkretnych ludzi. Niewątpliwie powinny być to osoby sprawdzone, kompetentne oraz takie, które darzymy zaufaniem i szacunkiem. W tym wymiarze w niczym nie pomaga szyld partyjny ani tzw. lokomotywy z pierwszych miejsc list wyborczych zapewniające mandat innym osobom. W wyborach do Senatu wybiera  się kandydata, a nie ugrupowanie. Głos na jednego kandydata nie wspiera innych.

Działalność społeczna często oznacza również działalność charytatywną na rzecz najbardziej potrzebujących. Co roku, w ramach zbiórki środków na Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego, brałem udział w meczu charytatywnym Senat kontra Senat rozgrywającym się pomiędzy reprezentantami Senatu RP, a przedstawicielami senatów uczelni polskich. Zebrane podczas meczu środki zostają przekazane na stypendia dla najbardziej potrzebującej śląskiej młodzieży, by stworzyć jej szansę na naukę i rozwijanie swoich zdolności.

Moja wspomniana już wcześniej działalność w zakresie ochrony zdrowia nie ograniczała się wyłącznie do prac w Komisji Zdrowia. Byłem członkiem Rady Społecznej Szpitala im Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach. Sprawowałem funkcję wiceprzewodniczącego Rady Społecznej Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. dr A. Szebesty w Rabce – Zdroju i byłem członkiem Rady Społecznej Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach. Pełniąc funkcję członka Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Leszczyńskiego jednym z najbardziej istotnych osiągnięć dla mnie w tym obszarze jest budowa budynku Centralnej Izby Przyjęć oraz Pracowni Rezonansu Magnetycznego w tym szpitalu, którą od początku aktywnie wspierałem. To jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu, służąca mieszkańcom całego regionu. Całkowity koszt obu tych inwestycji to ponad 30 mln zł, z czego dotacja przekazana przez Województwo Śląskie wyniosła 20 mln zł, Ministerstwo Zdrowia ok. 3 mln zł, a pozostałe to środki własne szpitala.

Przedstawione powyżej działania udało się skutecznie zrealizować dzięki współpracy z wieloma osobami, jednostkami, instytucjami. Tym wszystkim, z którymi miałem okazję współpracować chciałbym serdecznie podziękować.

Więcej informacji na temat mojej działalności znajdą Państwo na stronie www.leszekpiechota.pl.

Leszek Piechota

    Senator RP